Afspraken/Beleid 


ICBS de Wikkeling valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op www.jl.nu/ouders leest u over welke onderwerpen het gaat en kunt u bijbehorende protocollen lezen. 

Het gaat om onderwerpen zoals:

- informatie en aanvraagformulier voor bijzonder verlof
- gedragscode internet, sociale media en BYOD
- klachtencommissie
- meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- ouders, kind en scheiding
- protocol schorsing en verwijdering
- aannamebeleid


Aanvullend op het aannamebeleid van Jong Leren geldt voor de Wikkeling het volgende:

Ons zorgbeleid is erop gebaseerd dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Juist omdat we ons bewust zijn van onze mogelijkheden, bewaken wij de grenzen van onze zorgcapaciteit. Hiermee bedoelen we, dat de ruimte voor het geven van hulp aan kinderen, begrensd wordt door:

Deze grenzen gelden hier en nu: ze zijn geformuleerd tegen de achtergrond van het niveau van professioneel denken en handelen van het huidige team. Onze grenzen zijn dus dynamisch, ze kunnen dus veranderen als de overheid ons daartoe verplicht of als het beroepsprofiel van de (toekomstige) collega’s verandert. 

Zodra een leerling specifieke zorg nodig heeft vindt er overleg plaats met Passend Onderwijs  van het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer. Zij denken met scholen mee over de juiste stappen die gezet kunnen en/of moeten worden. Uiteraard betrekken we ouders hierbij.
Mocht blijken dat onze school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan zoeken we met hulp van Passend onderwijs, een passende plek. School brengt dan een bindend advies uit.