ICBS de Wikkeling


De naam van onze school roept vragen op, want het woord wikkeling hoor je niet vaak. En juist die vragende houding past bij onze school en bij het motto: Nieuwsgierig naar morgen. De naam staat voor beweging en energie. Er is geen andere school in ons land met deze naam.

De missie
Nieuwsgierig naar morgen 

Inspiratie voor onze school 
Jean Piaget (1896-1980), een Zwitserse psycholoog die de cognitieve psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde, zei daarover: ‘Intelligentie is weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen’. Volgens Piaget is onderwijzen ook niet zomaar het doorgeven van kennis: “Het principiële doel van onderwijs op school moet zijn, mensen te creëren die in staat zijn om nieuwe dingen te doen in plaats van simpelweg te herhalen wat eerdere generaties al deden.” Hij zei ook dat het doel van onderwijs niet is om de hoeveelheid kennis te vergroten, maar om voorwaarden te scheppen waardoor kinderen dingen kunnen uitvinden en ontdekken. 

Missie 
Onze missie is om kinderen te laten groeien naar sociale en zelfstandige wereldburgers die in staat zijn nieuwe dingen te doen. Daarom spreken de woorden van Piaget ons aan. Basisschool de Wikkeling biedt daarvoor een warme, betekenisvolle leeromgeving met inspirerende lesactiviteiten. Wij werken vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Inspireren en Samenwerken. 
De keuzes die we maken zijn in lijn met onze missie en de inspirerende tekst van Piaget. 

Kernwaarden 
Wij geven voor leerlingen en leerkrachten ons onderwijs vorm vanuit de kernwaarden: 

Vertrouwen 
- ik geef vertrouwen 
- ik vertrouw op mijzelf 
- ik word gezien 

Inspireren 
- ik ben nieuwsgierig en ik ontdek 
- ik ben actief en ik ervaar 
- ik kan het, ik vier mijn succes 

Samenwerken 
- ik leer samenwerken 
- ik ben er voor anderen 
- ik speel een actieve rol binnen mijn omgeving

Pijlers 
De pijlers voor ons onderwijs zijn: 

Pedagogisch klimaat 
Wij vinden het van groot belang dat ieder kind positief over zichzelf en de anderen denkt en dat ieder kind zich veilig voelt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in waar hun kracht ligt. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, geeft hen meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.De leerkracht onderwijst en draagt op een positieve manier de normen en waarden uit. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor dit proces. 

Didactische aanpak 
Onze didactische aanpak sluit aan bij de brede ontwikkeling van de leerlingen. Dat betekent dat we de kinderen leren om hun vergaarde kennis, vaardigheden en inzichten zoveel mogelijk toe te passen. We stimuleren een nieuwsgierige en kritische houding. We sluiten in ons onderwijs zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van de kinderen door naast het basisaanbod op drie niveaus ook een Plusklas, de DWS en RT aan te bieden. 
We hanteren in alle groepen dezelfde bewezen effectieve didactische aanpak. Dit biedt de kinderen duidelijkheid en voorspelbaarheid. We bieden de kinderen inspirerende lesactiviteiten aan. De kinderen leren in de eigen groep, met andere groepen en in een digitale leeromgeving. 

Identiteit 
De Wikkeling is een interconfessionele basisschool. Dit betekent dat meerdere geloofsrichtingen hun thuis vinden in de school. Voor ons wil dat zeggen dat we de christelijke identiteit van de school laten terugkomen in de dialoog met leerlingen, ouders en teamleden. We kunnen in openheid en op 
een respectvolle manier spreken en nadenken over de diversiteit in geloof en levensvisies. We zullen in de dialoog oog hebben voor elkaar en altijd zoeken naar verbinding. 

Voor meer informatie kunt u hier onze schoolgids bekijken.